Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę

Program, karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas szkolenia przedstawimy m.in. najnowsze zmiany przepisów oraz zadania gmin związane z przedawnieniem opłaty za odpady.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień związanych z przedawnieniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli poznać różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę, w tym m.in. przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia, egzekucję, odpis przedawnionych należności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy podczas szkolenia uzyskają m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • Za jaki okres wstecz organ podatkowy może skutecznie żądać złożenia deklaracji „śmieciowej” lub w przypadku jej niezłożenia określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty?
 • Konsekwencje braku segregacji odpadów komunalnych – kiedy przedawni się prawo do wydania decyzji za brak segregacji? Czy termin przedawnienia należy liczyć od miesiąca, w którym nie segregowano odpadów, czy od końca roku kalendarzowego, w którym wydano decyzję? Jaki termin płatności określić w decyzji?
 • Złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu – obowiązek wydania decyzji o utracie prawa do zwolnienia. Kiedy przedawnia się prawo do wydania takiej decyzji, jak liczyć termin przedawnienia prawa do wydania decyzji?
 • Jakie dokumenty stanowią podstawę przypisu należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Kiedy przypisać decyzje podwyższające opłatę np. za brak segregacji? Czy przypis może być dokonany tzw. persaldem?
 • Jak wygląda kwestia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawozdaniach budżetowych?
 • Czy i na jakich zasadach zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia? Pojęcie tzw. skutecznego i nieskutecznego środka egzekucyjnego.
 • Kiedy można skierować zaległą opłatę do egzekucji administracyjnej, z uwzględnieniem zmian w egzekucji z 2021 r.?

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – aspekty prawno-podatkowe należności.

2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminowość deklarowania opłaty: kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności, czy deklarację muszą złożyć/podpisać wszyscy współwłaściciele, obydwoje małżonkowie?
 2. Kto powinien złożyć deklarację w przypadku gdy nieruchomość jest wynajmowana lub oddana w użyczenie?
 3. Kto składa deklarację w przypadku lokali (mieszkalnych lub/i użytkowych) stanowiących własność gminy?
 4. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2017r. na których drukach?, starych czy aktualnie obowiązujących?
 5. W jaki sposób dokonać przypisu deklaracji za okresy wsteczne. Czy należą się odsetki za okresy wsteczne, w przypadku gdy deklaracje nie były składane? Od kiedy liczyć odsetki?
   

3. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych:

 1. Nowe zwolnienia z opłat: kompostowanie.
 2. Konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu. Decyzja o utracie prawa do zwolnienia, termin wydania decyzji, jaki termin płatności określić w decyzji? Kiedy przedawni się prawo do wydania decyzji a kiedy zobowiązanie wynikające z decyzji?
 3. Konsekwencje braku segregacji odpadów.
 4. Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej podwyższoną opłatę, a kiedy zobowiązanie wynikającej z tej decyzji?
 6. Przypis podwyższonej opłaty. Kiedy i na jakiej podstawie? Czy przypisu można dokonać tzw. persaldem?
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 18 maja 2021 r.