Zasady postępowania ze zbędnymi, zużytymi i uszkodzonymi rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, stanowiącego wyposażenie samorządowych i rządowych jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od 3 sierpnia 2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie składnikami majątkowymi Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w szczególności majątkiem zbędnym i nienadającym się do użytku.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem jednostki, w tym jednostki sektora finansów publicznych, powinny posiadać wyłącznie składniki majątku zdatne do użytku i faktycznie wykorzystywane do realizacji celów statutowych. Składowanie i gromadzenie składników zbędnych, niezdatnych do użytku lub zagrażających bezpieczeństwu (środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz składników niskocennych) jest przejawem niegospodarności. W wielu jednostkach gromadzi się zbędne „zapasy” w obawie, że ich przekazanie lub likwidacja mogą przyczynić się do narażenia kierownictwa jednostki na zarzut działań niezgodnych z prawem.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, wskazane podstawy prawne oraz zasady postępowania „krok po kroku” ze zbędnym sprzętem. Przedstawione procedury ułatwią też formalne uregulowanie tej kwestii. Prowadząca zinterpretuje przedmiotową problematykę, także na bazie najnowszych przepisów, które weszły w życie w sierpniu br.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami finansowanymi, pochodzącymi ze środków publicznych we wszystkich jednostkach oraz dostarczenie projektu wewnętrznych procedur, regulujących tę problematykę.
 • Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym - likwidacja, utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 • Omówienie zasady jawności i przejrzystości, obowiązującej w zarządzaniu wyposażeniem finansowanym ze środków publicznych.
 • Wskazanie sposobu uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, w tym za szkodę na mieniu i inne braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej zgodnej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki.
 • Uczestnicy uzyskają m. in. odpowiedzi na następujące pytania:
 • W jaki sposób ustalamy cenę rynkową (godziwą)? Czy i kiedy powołujemy rzeczoznawcę?
 • Jak ma pracować komisja ds. przeglądu składników zbędnych? Kto i kiedy podejmuje decyzję w sprawie likwidacji?
 • Jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji?
 • W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży?
 • Czy składniki możemy sprzedać lub przekazać pracownikom, radnym?
 • Jak postępujemy ze zbędnymi lub zepsutymi składnikami elektronicznymi (telefony, komputery, itp.), a także z pamięcią i danymi na tych urządzeniach?
 • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych m. in. wzorów procedur wewnętrznych dotyczących omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – regulacje prawne, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 3 sierpnia 2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2.08.2022 r. poz.1617).
 2. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego jednostek sektora finansów publicznych.
 3. Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania, rozliczania, odpowiedzialności za szkody.
 4. Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych (ustawy samorządowe, ustawa o zarządzaniu mieniem państwowych).
 5. Okresowe oceny stanu technicznego i przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do prowadzonej działalności statutowej jednostki. Majątek ruchomy – w ujęciu rachunkowym i gospodarczym.
 6. Komisja kwalifikacyjna, Komisja likwidacyjna – powołanie, zasady działania, dokumentacja.
 7. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych oraz sposoby zagospodarowania.
 8. Sprzęt newralgiczny.
 9. Informacja na BIP.
 10. Procedura zgłaszania zamiaru zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP (przez jednostki gospodarujące mieniem państwowym).
 11. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych (stopień zużycia, wartość godziwa) – wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana. Opinia rzeczoznawcy, czy zawsze jest konieczna?
 12. Sprzedaż zbędnych składników – progi kwotowe, przetarg, zaproszenie do rokowań.
 13. Sprzedaż w trybie ofertowym.
 14. Pierwszeństwo w nieodpłatnym przekazaniu – dla jednostek sektora finansów publicznych, państwowych osób prawnych.
 15. Darowizna na rzecz jednostek organizacyjnych na cele działalności edukacyjnej, charytatywnej, sportowej, itp.
 16. Darowizna między samorządowymi jednostkami (wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo – księgowych).
 17. Sprzedaż pracownikom, radnym, posłom i senatorom – warunki i zasady.
 18. Likwidacja – zadania i tryb działania Komisji Likwidacyjnej.
 19. Likwidacja sprzętu służącego do przetwarzania danych (telefony komórkowe, tablety, laptopy, itp.).
 20. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia, stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 21. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji analitycznej i syntetycznej, obieg dokumentów.
 22. Wzory wewnętrznych procedur.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych, samorządowych i rządowych jednostek, w tym: urzędów miast i gmin, starostw, jednostek oświaty: przedstawiciele szkół, przedszkoli, poradni, pracownicy pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, sportu, państwowych jednostek budżetowych, odpowiedzialnych za problematykę gospodarowania, ewidencję oraz inwentaryzację wyposażenia i jej rozliczenie. Szkolenie skierowane jest także do członków komisji likwidacyjnych, ds. przeglądu i kasacji składników zbędnych, pracowników pionów finansowo-księgowych urzędów jst, zajmujących się księgową likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych, wyceną rynkową (godziwą), kontrolerów oraz audytorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 listopada 2022 r.