Forum Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych: "Jak uniknąć błędów mogących być podstawą stwierdzenia nieważności samorządowych aktów normatywnych – rola i zadania Przewodniczącego Rady"

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

W imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zapraszam Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego.

Program

1. Przewodniczący rady jako organizator procesu uchwałodawczego podstawy prawne i zakres działania.
2. Ramy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego, a redagowanie projektów aktów normatywnych:

2.1. akty prawa miejscowego i inne akty normatywne organów samorządu terytorialnego w polskim systemie źródeł prawa – specyfika prawodawcza,
2.2. konstytucyjne zasady prawidłowej legislacji – podstawowy wzorzec zgodności z prawem legislacji samorządowej.
3. Problemy legislacji samorządowej na gruncie orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych:
3.1. wykraczanie poza zakres upoważnienia ustawowego,
3.2. sprzeczności z ustawą upoważniającą do wydania aktu prawa miejscowego,
3.3. niezrealizowanie całości upoważnienia ustawowego jako przesłanka unieważnienia całego aktu,
3.4. powtarzanie przepisów ustawowych jako powód stwierdzania nieważności przepisów samorządowych aktów normatywnych,
3.5. błędy spowodowane nadużywaniem przesłanek związanych z regulacjami epizodycznymi wprowadzonymi z powodu Covid-19.
4. Prawidłowe techniki prawodawcze podstawą poprawności legislacyjnej aktu:
4.1. właściwa systematyka i kolejność poszczególnych rodzajów przepisów środkiem do precyzji, jasności i komunikatywności treści norm zawartych w akcie,
4.2. język prawny legislacji samorządowej a wymogi zasady określoności (precyzyjności) przepisów na przykładach,
4.3. nadużywanie załączników jako elementu aktu normatywnego i jakie zagrożenia z tego wynikają,
4.4. techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – proste, narzędzia często stosowane nieporadnie,
4.5. formuły przepisów uchylających i o wejściu w życie – nieporozumienia duże i małe po wszystkich stronach samorządowego procesu legislacyjnego.
5. Rekomendacje organizacyjno-proceduralne dla lepszego stanowienia prawa samorządowego:
5.1. wewnętrzne procedury urzędów jst, a jakość projektów aktów normatywnych,
5.2. dobre praktyki procedowania projektów w organach stanowiących.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i dydaktyce związanej z legislacją. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu zasad tworzenia prawa i redagowania projektów aktów normatywnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Uczestnictwo wiąże się z opłatą w kwocie 180 zł netto dla członków Forum Przewodniczących Rad lub 240 zł netto dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: szkolenia@frdl.org.pl lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.frdl.mazowsze.pl. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu pod numerem 533 849 116, e-mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl