• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamykanie projektów z metodami uproszczonymi oraz przygotowanie takich projektów w nowej perspektywie ue 2021-2027

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przygotowywanie projektu w nowej perspektywie finansowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy jak prawidłowo zakończyć projekt z metodami uproszczonymi. Prowadząca omówi końcowe rozliczanie projektów ze stawkami jednostkowymi, kwotami ryczałtowymi o dotacji do 100.000 euro oraz rozliczanie stawek ryczałtowych tj. kosztów pośrednich. Wskazane zostaną przypadki naliczania korekt w związku z nieosiągnięciem wskaźników dla metod uproszczonych (stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych) i jak sobie radzić z problemami związanymi ze wskaźnikami. Uczestnicy otrzymają również praktyczne wskazówki jak napisać projekt z metodami uproszczonymi w nowej perspektywie, aby nie było problemów z jego wdrażaniem. Jest to bardzo ważne zagadnienie, gdyż metody uproszczone wejdą do projektów inwestycyjnych finansowanych z EFRR i nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie, uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu zamykania projektu z metodami uproszczonymi.
  • Uzyskanie umiejętności z zakresu prawidłowego przygotowania wniosków o płatność końcową.
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów podczas zamykania projektów.
  • Przygotowanie do prawidłowego i skutecznego aplikowania o środki na realizację projektów.
  • Nabycie wiedzy z zakresu projektów z metodami uproszczonymi w nowej perspektywie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Końcowy wniosek o płatność:
- warunki wynikające z umowy,
- postęp rzeczowo-finansowy w końcowym rozliczeniu,
- najczęstsze błędy i jak ich uniknąć.
2. Uproszone formy dokonywania rozliczeń a zakończenie projektu:
- stawki ryczałtowe - koszty pośrednie,
- kwoty ryczałtowe,
- stawki jednostkowe w projektach EFS i EFRR.
3. Weryfikacja wniosku o płatność końcową.
4. Kontrola na zamknięcie projektu.
5. Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych w projektach z metodami uproszczonymi.
6. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu - wymogi płynące z umowy o dofinansowanie.
7. Przygotowanie projektu ze stawkami jednostkowymi w nowej perspektywie finansowej:

- rynek pracy,
- ekonomia społeczna,
- edukacja.
8. Przygotowanie projektu z kwotami ryczałtowymi z EFS, EFRR i FST według nowych zasad.
9. Stawki ryczałtowe – sposób planowania i rozliczania kosztów pośrednich w projektach EFS/EFRR/FS/FST
10. Wskaźniki produktu i rezultatu a metody uproszczone.
11. Opisywanie dokumentów, księgowanie wydatków w przypadku metod uproszczonych,
12. Sesja: Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST i ich jednostek organizacyjnych, ngo, firm prywatnych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, kontrolerzy z IW/IP/IZ.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu włączenia społecznego, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę, obecnie prezes spółki szkoleniowo-konsultingowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 28 listopada 2022