• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia hybrydowe, do wyboru w wersji stacjonarnej, lub online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
1. Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów opiekuńczych?
2. Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowodowało wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów?
3. Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem w okresie przejściowym?
4. Na jakich zasadach można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Urlop wypoczynkowy
• Pierwszy urlop.
• Ustalanie wymiaru:
- staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy,
- wymiar etatu a wymiar urlopu,
- urlop uzupełniający,
- zmiana etatu a wymiar,
- wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców.
• Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP).
• Urlop proporcjonalny.
• Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP).
• Planowanie urlopu:
- kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP),
- podział na części (art. 165 KP),
- przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP) - odwołanie z urlopu.
• Urlop na żądanie.
• Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim).
• Szczególne regulacje urlopowe:
- urlop pracownika młodocianego,
- pracownicy niepełnosprawni,
- pracownicy tymczasowi.
1) Zagadnienia szczególne:
- urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich,
- zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu ,
- przestój a urlop wypoczynkowy,
- urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego.
2) Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
2. Urlop bezpłatny
3) Dwa tryby:
- na wniosek pracownika,
- z inicjatywy pracodawcy.
4) Wpływ na uprawnienia pracownicze.
3. Inne urlopy
5) Urlop szkoleniowy:
- komu przysługuje i jaki jest jego wymiar,
- z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika.
6) Urlop doktoranta:
- przesłanki nabycia prawa do urlopu,
- fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia.
4. Zwolnienia od pracy
• Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
- przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia),
- przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika),
- czy urlop okolicznościowy przysługuje: na ślub zakonny dziecka, pogrzeb babci/dziadka małżonka, byłego małżonka, teściowej/teścia byłego małżonka,
- sposób usprawiedliwienia,
- wynagrodzenie za czas zwolnienia.
• Dni wolne na poszukiwanie pracy.
5. Urlopy związane z rodzicielstwem
7) Macierzyński:
- katalog osób uprawnionych,
- podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami.
8) Rodzicielski:
- podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
- łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar.
9) Wychowawczy:
- maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
- obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego: ochrona trwałości stosunku pracy, wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
10) Ojcowski:
- zasady korzystania,
- śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego.
11) 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia:
- podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
- korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich.
6. Dyrektywa w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158)
12) Jakie zmiany spowodowało wdrożenie dyrektywy w zakresie:
- urlopu ojcowskiego,
- urlopu rodzicielskiego.
13) Na czym polega:
- urlop opiekuńczy,
- zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
7. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 539 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 22 września 2023 r.