• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

„Work-life balance” w polskim prawie pracy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Łodzi.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Początkiem sierpnia tego roku upłynął termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców/opiekunów. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu m.in. poszerzenie w Kodeksie pracy uprawnień pracowników-rodziców/opiekunów, a także zrównanie ochrony osób świadczących pracę na podstawie umowy na czas określony w sposób zbliżony do tej, która obowiązuje przy zatrudnieniu bezterminowym. Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych oraz modyfikacji uprawnień pracowników, w celu zapewnienia większej elastyczności przepisów w związku z rodzicielstwem - m.in. dyrektywa „work-life banalce” to przedmiot rozważań naszego szkolenia stacjonarnego. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie planowanych zmian w prawie pracy tak, aby w sposób prawidłowy wdrożyć planowane zmiany. Podczas zajęć nie tylko omówimy zmiany w przepisach ale przeanalizujemy przykładowe sytuacje w których wdrażane przepisy mają zastosowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie projektowanych zmian Kodeksu pracy w zakresie zatrudnienia terminowego.
• Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego formułowania informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach.
• Poznanie szczegółów w zakresie wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy „work-life balance”.
• Poznanie przepisów przejściowych w ramach nowej regulacji – czy i kiedy mają zastosowanie do trwających umów o pracę.
• Omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w zakresie zatrudnienia terminowego.
2. Modyfikacja informacji o warunkach zatrudnienia.
3. Nowe uprawnienia pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
4. Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
5. Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
6. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz dodatkowego zwolnienia z pracy.
7. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy.
8. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
9. Wzmocnienie ochrony pracownika przed niekorzystnym działaniem pracodawcy.
10. Doprecyzowanie przepisów dot. urlopu wychowawczego.
11. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa.
12. Wzmocnienie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych.
13. Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia.
14. Sankcje z tytułu naruszania nowych przepisów prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się problematyką prawa pracy - w szczególności kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, osoby zainteresowanych tematyką samorządowego prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.
Cena 509,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 22 września cena wynosi 459,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 października 2022 r.