Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku. Nowości, przegląd najważniejszych zagadnień, wyjaśnienie wątpliwości

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym przedstawione zostaną nowości w ZFŚS, bieżące orzecznictwo SN i NSA oraz stanowiska organów (PUODO, ZUS, US, PIP). Wyjaśnione zostaną również wszelkie zagadnienia i kwestie problemowe dotyczące działania Funduszu Świadczeń Socjalnych, wytyczne w zakresie prawidłowego regulaminu socjalnego oraz rola członków komisji socjalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą informację m.in. na następujące tematy:

 • Nowa wysokość odpisów na ZFŚS w 2022 r.
 • Kwota wolna od podatku w 2022 i 2023 r.
 • Dane wrażliwe – obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji ZFŚS.
 • Kino, teatr (autokar + obiad) – zwolnione z podatku, bez względu na kwotę wolną.
 • Składki + odsetki od świadczeń socjalnych – po kontroli ZUS.
zwiń
rozwiń
Program

1. Nowości w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 r.:

 • Nowa wysokość odpisów na ZFŚS w 2022 r.
 • Stanowisko RODO w sprawie:
  - PIT-ów „do wglądu” od członków rodziny,
  - braku zgody rodziny na przetwarzanie danych osobowych w związku z ZFŚS,
  - uprawnienia związków zawodowych w sprawie ZFŚS/stanowisko PUODO/RODO.
 • Kino, teatr, filharmonia (bilety, autokar, obiad) – to nie przychód dla pracownika i emeryta – zwolnienie z podatku dochodowego! Wymogi, warunki, dobrze opisane faktury – w świetle interpretacji krajowej informacji skarbowej!
 • Tarcza 4.0 – zawieszenie niektórych obowiązków socjalnych,
 • Pomoc socjalna a koronawirus – zapomogi, gruszka, kasa,
 • Stanowisko państwowej inspekcji pracy w sprawie „wczasów pod gruszą dla emerytów” czy można ich pozbawić tego prawa?
 • PIT-y lub zaświadczenia z US do wglądu – stanowisko urzędu ochrony danych osobowych a kontrole RODO,
 • Zapomogi zdrowotne – niezbędna dokumentacja w świetle RODO, wymogi przy kontroli skarbowej,
 • art. 9 RODO, dane wrażliwe, katalog – obowiązek posiadania pisemnych upoważnień dla osób je przetwarzających!
 • Obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji przy ZFŚS – ciążący na pracodawcy! Ile lat przechowywać dokumentacje ZFŚS i czy usuwać zbędne informacje?

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres i funkcje – w świetle wyroku TK z 08.07.2014 r. – opodatkowanie imprez integracyjnych. Wyrok TK z 8.07.2014r. – przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej a podatek:

 • podstawy funkcjonowania ZFŚS,
 • istota i zakres pomocy socjalnej,
 • podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści w świetle najnowszych wyjaśnień ministerstwa finansów i izb skarbowych,
 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej.

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prawidłowy regulamin ZFŚS w świetle kontroli ZUS i PIP:

 • regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS,
 • zasady finansowania ZFŚS, zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • związki zawodowe – a funkcjonowania i tworzenie funduszu.

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – w świetle interpretacji ministerstwa finansów i ZUS – składki ZUS w świetle wyroku sądu najwyższego z 16.09.2000 r. (I UK 121/09):

 • wycieczki z ZFŚS bez podatku – wyjaśnienia dyrektora krajowej informacji skarbowej,
 • bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina, teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień izb skarbowych i kontroli ZUS,
 • zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
 • świadczenia socjalne, a składki ZUS – wyrok SN z 16.09.2009 r.,
 • zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS,
 • komisja socjalna – czy ją tworzyć? zasady jej funkcjonowania.

5. Orzecznictwo NSA w sprawie imprez integracyjnych – wyrok NSA z 20.02.2013 r. (FSK 1256/11): brak przychodu do opodatkowania, jeżeli nie można stwierdzić „ile dany pracownik zjadł i wypił...”.

6. Odpowiedzi na pytania, analiza przypadków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe pracodawców sektora prywatnego i sfery budżetowej, członkowie komisji socjalnych i związków zawodowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 lipca 2022 r.