Wydawanie decyzji w zakresie zajęcia pasa drogowego zezwolenia, lokalizacja urządzeń obcych, opłaty i kary

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii drogownictwa, przedmiotem którego będzie zajęcie pasa drogowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, które poświęcone będzie omówieniu zasad wydawania decyzji w zakresie zajęcia pasa drogowego. Przedstawione zostaną różnice między klasycznym zajęciem pasa drogowego, zajęciem bez zezwolenia a zajęciem awaryjnym pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przedstawienie i omówienie zagadnień dotyczących zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym oraz problematyki reklam w pasie drogowym w dobie epidemii. Uczestnicy otrzymają wzory decyzji i pism. Zajęcia mają charakter konsultacyjny i prowadzone są w oparciu o praktyczne przykłady.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie pasa drogowego.
2. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
3. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym.
• Zezwolenie na wykonanie zjazdu.
• Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym.
4. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne.
5. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.
6. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia.
7. Reklamy w pasie drogowym. Reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.
8. Pozostałe zagadnienia:
• Zasady lokalizacji kanałów technologicznych.
• Wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych i zasady ustalania opłat.
• Opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej.
• Możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty, treść umowy z inwestorem.
9. Elementy postępowania administracyjnego:
• Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe.
• Postępowanie odwoławcze.
• Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
10. Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych.
11. Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej, pracowników organów administracji publicznej i samorządowej – organy zarządzające ruchem na drodze, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, zarządców dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych, pracowników wykonawców robót drogowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi zarządzania pasem drogowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 14 maja 2022 r.