• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Istotne zadania stojące przed koordynatorem ds. dostępności i instytucją po 6 września 2021r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z przepisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od 6 września br. wchodzą w życie nowe regulacje. Dotyczą one m. in. złożenia przez obywatela do podmiotu publicznego informacji o braku dostępności instytucji w wymiarze architektonicznym, informacyjno– komunikacyjnym i cyfrowym, złożenia skargi na brak dostępności, zapewnienia dostępności poprzez dostęp alternatywny w wybranych sytuacjach czy uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy zadania i wyzwania, stojące przed koordynatorami i jednostkami administracji publicznej dotyczące realizacji ustawy poprzez zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:
• Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z wejścia w życie przepisów po 6 września.
• Zaprezentujemy problematykę zapewnienia dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, stron internetowych i aplikacji mobilnych.
• Omówimy rolę koordynatora w zapewnieniu dostępności i jego współpracę z instytucją, jej wydziałami, pracownikami. Czy koordynator to strażnik dostępności w jednostce? Jakie ma uprawnienia? Jaką rolę będzie pełnił koordynator w postępowaniu skargowym?
• Zapoznamy z tematyką dotyczącą skarg na brak dostępności, niezbędnych procedur.
• Wskażemy, kto może złożyć skargę, kto może żądać zapewnienia dostępności. 
• Poddamy ocenie wpływ strategii i planów działania na rzecz poprawy dostępności na monitoring dostępności.
• Przybliżymy zakres odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Monitoring dostępności.
2. Koordynator jako punkt kontaktowy.
3. Strategie dostępności i polityki dostępności.
4. Tworzenie planów działania na rzecz zapewniania dostępności.
5. Samoocena/analiza/audyt dostępności w jednostce.
6. Wnioski o zapewnienie dostępności:

  • architektonicznej,
  • informacyjno-komunikacyjnej.

7. Żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
8. Postępowania skargowe a rola koordynatora dostępności.
9. Zlecanie lub powierzanie, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne a zapewnianie dostępności.
10. Kwestie problemowe. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek publicznych, w tym jst i ich jednostek podległych, sekretarze, osoby odpowiedzialne za wdrożenie dostępności w urzędzie; osoby, które pełnią role koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych; koordynatorzy ds. dostępności w jednostce, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń