Prawo budowlane w 2021 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym.Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówione zostaną zmian w przebiegu procesu inwestycyjnego po licznych nowelizacjach ustawy Prawo budowlane. Wśród omawianych zagadnień znajdą się najnowsze zmiany w regulacjach prawa budowlanego wynikające z „Polskiego ładu” oraz te wprowadzane cyfryzacją administracyjnego procesu budowlanego. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego w oparciu o najnowsze regulacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z aktualnymi regulacjami Prawa budowlanego.
• Zapoznanie ze zmianami w zakresie procesu inwestycyjnego w związku z licznymi nowelizacjami ustawy Prawo budowlane.
• Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
• Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w Prawie budowlanym.
• „Polski ład” – zmiany w Prawie budowlanym.
• Cyfryzacja procedur budowlanych.
• Platforma e-budownictwo.
• Etapy wdrażania: 5 stycznia, 4 lutego, 1 lipca i 5 lipca 2021 r.
2. Zmiany w Prawie budowlanym.
• Związane z wprowadzeniem procedur cyfrowych.
• Obowiązujące w okresie pandemii.
• Wynikające ze zmian w ustawie „ocenowej” od 13 maja 2021 r.
3. Przepisy przejściowe – możliwości wyboru regulacji prawnych stosowanych do realizowanych zamierzeń inwestycyjnych.
• Sprawy wszczęte przed wejściem w życie zmiany.
• Sprawy wszczęte po wejściu w życie zmiany.
• Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”.
4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe.
• Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne – zmienione definicje: budowla, tymczasowy obiekt budowlany, liniowy obiekt budowlany, obszar oddziaływania.
• Definicje problemowe: obiekt budowlany, budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury.
• Problemy interpretacyjne związane z nowymi definicjami.
5. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
• Lista budów.
a. Nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów.
b. Nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów.
• Lista robót budowlanych.
a. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów.
b. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów.
• Zgłoszenie robót.
a. Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia.
b. Milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu.
c. Sprzeciw.
d. Zmiany w procedurach zgłoszeń.
• Rozbiórki – zmiany w przepisach.
a. Rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę.
b. Rozbiórki na zgłoszenie.
c. Rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia.
6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r. i cyfryzacja od 1 lipca 2021 r. – projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o upoważnienie.
7. Pozwolenie na budowę – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

• Nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”.
• Obligatoryjne zawieszenie postępowania przy wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej.
8. Nowy projekt budowlany – zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie oraz projekt zmian rozporządzenia.
• Projekt zagospodarowania działki – zmiany dot. Mapy do celów projektowych.
• Projekt architektoniczno-budowlany.
• Projekt techniczny.
• Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany.
• Projekt zmian w przepisach techniczno – budowlanych.
• Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE.
• Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przepisów o elektromobilności.
• Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi od czerwca 2021 r.
• Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę.
• Stosowanie „starego projektu budowlanego” dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych.
• Nowe oświadczenie projektanta od 1 lipca 2021 r.
9. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia
• Obowiązki projektanta.
• Obowiązki ustanowienia kierownika budowy.
• Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
• Skutki wprowadzenia nowego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – projektowane zmiany.
10. Budowa.
• Dziennik budowy – projekt elektronicznego dziennika budowy.
• Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy – cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
• Geodezyjne wytyczenie obiektu.
11. Istotne odstąpienie – zmiany od 19 września 2020 r.
12. Oddanie obiektu do użytkowania – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

• Wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy – cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
• Wymagalność pozwolenia na użytkowanie.
• Dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania.
• Zakres obowiązkowej kontroli – zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie.
• Przepisy obowiązujące w czasie pandemii.
13. Samowola budowlana – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.
• Obowiązujące procedury legalizacyjne.
• Legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
• Legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 wrzenia 2020 r. – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych.
• Postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust. 2 ustawy Prawo budowlane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.
14. Użytkowanie obiektów budowlanych.
• Zmiany dot. sieci gazowych.
• Protokół kontroli okresowych – nowe załączniki do protokołów.
• Cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych.
• Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki właścicieli budynków ogrzewanych od 1 lipca 2021 r.
• Wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB.
• Elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany.
15. Zmiana sposobu użytkowania – zmiany od 19 września 2020 r. i cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.
16. Zmiana ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zmiany 17 września 2021 r.
17. Projektowane zmiany w przepisach budowlanych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 12 listopada 2021 r.