Wydawanie decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o KPA, podczas zajęć podjęta będzie również tematyka lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu realizacja inwestycji wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ilość wydawanych w Polsce decyzji tego typu i kontrowersje jakie one rodzą, a także tryb ich wydawania, z m.in. uwagi na sprzeczne interesy uczestników postępowania, wymagają świetnej znajomości przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponieważ przepisy są mało precyzyjne, to właśnie orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tych sprawach drogowskazem dla pracowników wydających decyzje. Kolejnym tematem zajęć będzie zagospodarowanie terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub niezgodnie z przepisami planu miejscowego. Ta, coraz częściej wykorzystywana procedura, w dalszym ciągu budzi szereg wątpliwości. Problemem jest nie tylko w jakich przypadkach można wydać tego rodzaju decyzję, jak i sama treść sentencji decyzji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Umiejętność przypisania inwestycji do celów publicznych.
• Analiza wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod kątem kompletności formalnej.
• Analiza czynności jakie powinny być wykonane na poszczególnych etapach postępowania.
• Analiza elementów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Zapoznanie uczestników z problematyką ustalania warunków zabudowy dla „farm fotowoltaicznych”.
• Przedstawienie procedury związanej z zagospodarowaniem terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub niezgodnie z przepisami planu miejscowego.
Uczestnicy otrzymają obszerną prezentację zawierającą m.in. aktualne tezy z orzeczeń sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przedstawienie i omówienie przepisów prawa regulujących wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Szczegółowe omówienie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, jako że dokument ten jest kluczem do wydania prawidłowej decyzji o warunkach zabudowy.
3. Omówienie korelacji pomiędzy przepisami regulującymi wydawanie decyzji środowiskowych, a decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Analiza praw stron postępowań i zadań organów w zakresie realizacji wymogów zasady z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Przedstawienie i omówienie przepisów prawa regulujących wydawania decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu.
6. Przedstawienie stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu zajęć budzących poważne wątpliwości interpretacyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 17 lutego 2022 r.