Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych, w tym sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane wydziałom gospodarki nieruchomościami dotyczące bezprzetargowego i przetargowego zbywania nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami w zakresie zbywania nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych, najnowszym orzecznictwem oraz procedurą step by step związaną ze zbywaniem nieruchomości i dokumentami powstającymi w tym procesie. Szkolenie będzie prowadzone w formule praktycznego warsztatu, omawiane treści będą popierane przykładami z „życia”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności na tle najnowszych regulacji prawnych.
• Wskazanie na praktyczne zastosowanie przepisów na bazie również własnych doświadczeń prowadzącego.
• Uzyskanie szereg odpowiedzi na różne wątpliwości z zakresu stosowania przepisów prawnych dotyczących zbywania nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych.
• Zaprezentowanie i omówienie wzorów dokumentów i pism.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie i podział zasobów nieruchomości.
• Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa.
• Zasoby nieruchomości gminnych.
• Zasoby nieruchomości powiatowych.
• Zasoby nieruchomości wojewódzkich.
• Nieruchomości, które nie wchodzą w zasób nieruchomości.
• Zasoby nieruchomości SP, gminnych, powiatowych, wojewódzkich a Krajowy Zasób Nieruchomości.
• Co oznacza pojęcie gospodarowania zasobem nieruchomości, różnice i podobieństwa z pojęciem zarządzania nieruchomościami.
• Plan wykorzystania zasobu, definicja i zawartość planu, przykłady.
• Tworzenie planu wykorzystania zasobu, formy planu.
• Źródła danych do sporządzenia planu, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do stworzenia planu oraz jego prowadzenia.
• Okres na jaki jest sporządzany plan i skutki jakie wywołuje jego utworzenie i wdrożenie.
2. Sprzedaż nieruchomości z zasobu JST i SP.
• Bezprzetargowa forma zbycia nieruchomości.
• Warunki bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
• Uchwały o odstąpieniu od przetargu.
• Sprzedaż w drodze przetargu.
• Ogłoszenia o przetargu.
• Przetarg ustny nieograniczony.
• Przetarg ustny ograniczony.
• Przetarg pisemny nieograniczony.
• Przetarg pisemny ograniczony.
• Organizacja przetargów, komisje przetargowe.
• Ogłaszanie i organizacja kolejnych przetargów.
• Rokowania na nabycie nieruchomości.
• Protokoły przetargowe.
• Przeniesienie własności.
• Przetargi w dobie pandemii.
• Inne niż sprzedaż formy zbycia nieruchomości.
• Pierwszeństwo i pierwokup.
3. Rozliczenia przy nabywaniu i zbyciu nieruchomości do zasobów.
• Wycena nieruchomości.
• Wadia.
• Zobowiązania.
• Zabezpieczenia.
• Vat.
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz dokumenty sporządzane w procesie zbywania nieruchomości – szersze omówienie.
5. Inne zagadnienia szczególne jak reprezentowanie organów przy zbywaniu nieruchomości z zasobu, ujawnianie prawa własności do nieruchomości w księgach wieczystych, przygotowanie nieruchomości do zbycia, ocena stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przeznaczonej do zbycia, wyceny itp.
6. Podsumowanie, wnioski, przykłady i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa i samorządowymi. Inwestorzy na rynku nieruchomości, deweloperzy, projektanci, architekci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, biegli sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 24 listopada 2021 r.