Prawo wodne w 2021 r. – Praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, orzecznictwo

Zapraszamy na szkolenie obejmujące w swym zakresie prawo wodne, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, pozwolenia i oceny wodnoprawne, a także kwestie związane z ochroną przed powodzią.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie przybliży problematykę prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Prawo wodne, istotnych przepisów KPA oraz zmian wprowadzonych w innych ustawach. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące nowych zadań gmin w zakresie opłat za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej, wydawania decyzji administracyjnych i pozwoleń wodnoprawnych oraz zmian w zakresie przepisów dotyczących ochrony przed powodzią.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie nowej ustawy Prawo wodne, w tym przepisów przejściowych, nowych organów, zmian organizacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie zmian wydawania decyzji z art. 234 Prawa wodnego (obecnie art. 29), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), melioracji, spółek wodnych, problematykę terenów zalewowych, opłaty.
  • Dyskusja i wymiana doświadczeń dot. nowego zadania gmin w sprawie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
  • Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in. ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane, zmian dot. decyzji środowiskowych itd.).
  • Prawidłowe prowadzenie postepowań i uniknięcie uchylenia decyzji w II instancji czy przez sąd administracyjny poprzez omówienie najważniejszych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.234 Prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. cofania i wygaszania pozwoleń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy przejściowe do nowelizacji - sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.).

2. Zmiany organizacyjne - nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

3. Własność wód, obowiązki właściciela wód.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast - wydziały środowiska/gospodarki komunalnej/inwestycji, pracownicy Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych), pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy Starostw Powiatowych, przedsiębiorcy zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska), członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 289 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 4 maja 2021 r.