Skuteczna współpraca gmin – zagadnienia prawne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami. 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie współpraca międzygminna, a więc tworzenie związków, spółek, porozumień, czy stowarzyszeń gmin.

Ważne informacje o szkoleniu

Wielość zadań ciążących na jednostkach samorządu terytorialnego skłania do poszukiwania najefektywniejszych sposobów ich wykonywania. Odpowiedzią na wynikające z tego wyzwania jest współdziałanie gmin, np. w formie związków, stowarzyszeń, porozumień czy spółek. Podczas proponowanego szkolenia eksperci omówią szereg form współpracy międzygminnej oraz odniosą się do pojawiających się w praktyce problemów prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Wskażą zarówno na związane z tym szanse, jak i na potencjalne ryzyka. Szkolenie może zainteresować przedstawicieli zarówno jednostek, w których dopiero rozważa się podjęcie współpracy, jak i tych, które ową współpracę już realizują. Szkolenie poprowadzą doświadczeni praktycy, na co dzień doradzający jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom oraz spółkom komunalnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Możliwość zapoznania się z kluczowymi  formami współdziałania międzygminnego w świetle aktualnego orzecznictwa.
 • Skoncentrowanie się przez prelegentów na sprawach mających znaczenie praktyczne.
 • Możliwość zastosowania informacji uzyskanych na szkoleniu w procesach związanych ze współdziałaniem – zarówno przy podejmowaniu współpracy, jak i celem weryfikacji rozwiązań już zastosowanych.
 • Powiązanie spraw współdziałania z zagadnieniami zamówień publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie.
  • Korzyści i trudności związane ze współdziałaniem międzygminnym.
  • Formy współpracy dostępne gminom.
 2. Związki międzygminne.
  • Czym są (a czym nie są) związki międzygminne?
  • Przekazanie zadań z gmin na związek.
  • Szczególnego rodzaju związki międzygminne (CUW, strategie rozwoju).
  • Ograniczenia związane z przystąpieniem do związku.
  • Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu statutu?
  • Stanowienie prawa miejscowego przez związek.
  • Kilka słów o związku powiatowo-gminnym.
 3. Porozumienia międzygminne.
  • Czym są (a czym nie są) porozumienia międzygminne?
  • Powierzenie zadań drugiej stronie porozumienia.
  • Na co zwrócić uwagę przy formułowaniu porozumienia?
  • Przepisy szczególne – nietypowe porozumienia międzygminne.
  • Stanowienie prawa miejscowego w drodze porozumienia.
 4. Stowarzyszenia gmin.
  • Czym są (a czym nie są) stowarzyszenia gmin?
  • Jakie są cele stowarzyszenia?
  • Czy stowarzyszenia mogą stanowić prawo miejscowe?
  • Czy gminy mogą uczestniczyć w stowarzyszeniach innych, niż samorządowe?
 5. Spółki międzygminne.
  • Czy dopuszczalne jest tworzenie spółek spółki międzygminnych?
  • Różnice między związkiem międzygminnym a spółką międzygminną.
 6. Współpraca na gruncie Prawa zamówień publicznych.
  • Wspólne zamówienia.
  • Współpraca międzygminna a in-house.
 7. Podsumowanie. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy; kierownicy wydziałów (departamentów) i inny pracownicy urzędów gmin; członkowie zarządów związków komunalnych i stowarzyszeń gmin/powiatów, prezesi spółek gminnych; inne osoby zainteresowane sprawami współdziałania międzygminnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert 1 – Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Ekspert 2 – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, spółek komunalnych oraz organizacji samorządowych. Doświadczony dydaktyk i szkoleniowiec. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa samorządowego.

Ekspert 3 – Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia dla zamawiających i wykonawców działających w branży odpadowej. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie in house.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 października 2022 r.