Dostosowanie systemu oceniania wewnątrzszkolnego do zmiennych form kształcenia w czasie obowiązującego stanu epidemicznego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane dyrektorom i pracownikom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, którego przedmiotem będzie system oceniania wewnątrzszkolnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których szczególny nacisk zostanie położony na ocenianie uczniów w zapisach prawa wewnątrzszkolnego oraz w działaniach dyrektorów i nauczycieli. Omówione zostaną również oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w szkołach ogólnodostępnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Tematyka szkolenia uwzględnia dostosowanie zapisów wewnątrzszkolnego oceniania do zmiennych form kształcenia (stacjonarnego, hybrydowego oraz zdalnego) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych.
• Analiza zapisów wynikających ze szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w kontekście dostosowania do nich treści statutu szkoły oraz decyzji zarządczych i praktyki wykonawczej nauczycieli.
• Prezentacja przykładów oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, jako efektu rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku wymagań określonych w podstawie programowej i realizowanych programach nauczania.
• Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie oceniania uczniów, w tym wyliczania średniej z ocen (arytmetycznej i ważonej) w celu wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w zapisach statutu szkoły.
2. Ustalanie oceny obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania jako integralnej formy zapisów statutu.
3. Wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania – uszczegółowienie zapisów w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych.
4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania poszczególnych zajęć edukacyjnych (przedmiotów) w przedmiotowych zasadach oceniania.
5. Formułowanie wymagań edukacyjnych, niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jako podstawowy obowiązek nauczycieli.
6. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych, uwzględniająca potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a dostosowanie wymagań edukacyjnych w ocenianiu uczniów.
7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych, jako efekt rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – nieuprawnione stosowanie: statystycznej oceny, oceny ważonej itp.
8. Rola i zadania wychowawcy klasy w ustaleniu oceny zachowania ucznia.
9. Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów/rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
10. Ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.
11. Ustalenie przez dyrektora – w czasie trwania zmiennych form kształcenia - wspólnie z nauczycielami (w razie potrzeby) modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania oraz tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć zatwierdzonych do zrealizowania wynikających z planów nauczania w poszczególnych oddziałach klas.
12. Ustalenie, we współpracy z nauczycielami, warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.
13. Koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub/i rodzicami, w szczególności w czasie trwania zmiennych form kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów.
14. Najczęściej zgłaszane przypadki nieprawidłowości w sposobie i warunkach ustalenia oceny ucznia.
15. Dyskusja moderowana.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy oraz nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 24 stycznia 2022 r.