Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych : Konkurs na stanowisko dyrektora oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach JST wynikających ze nowelizowanych w lutym 2021 roku przepisów szczególnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie online Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego.

Ważne informacje o szkoleniu

Usystematyzowanie działań organu prowadzącego w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora lub skorzystania z możliwości przedłużenia/powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej oraz przygotowanie oceny pracy dyrektora w zakresie realizacji zadań JST. w czasie zmiennych form funkcjonowania oświaty.

zwiń
rozwiń
Program

Cz. I Konkurs na stanowisko dyrektora/lub możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora w trybie pozakonkursowym
1. Analiza podstaw prawnych:
• konkurs w przepisach prawa oświatowego- wymagania kwalifikacyjne,
• przypadki powierzania stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym- wzory dokumentów,
• dokumentacja archiwalna po przeprowadzonym konkursie.
2. Zasady i możliwości zastosowania przepisów szczególnych dot. powierzenia stanowiska dyrektora w trybie pozakonkursowym- przepisy szczególne:
• 3 warianty zastosowania trybu pozakonkursowego,
• wymagane warunki do zastosowania możliwości szczególnych przepisów,
• wymagania wobec dyrektorów/wicedyrektorów, którzy podlegają zastosowaniu możliwości pozakonkursowych powierzenia stanowiska dyrektora,
• czynności organu prowadzącego w trybie pozakonkursowym powierzenia stanowiska dyrektora.
Forum- dyskusja- moja (jst) sytuacja: konkurs czy przedłużenie
3. Przygotowanie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, placówki oświatowej:

• przygotowanie ogłoszenia o konkursie –wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu,
• doprecyzowanie i upowszechnienie w ogłoszeniu o konkursie: informacji o terminie i sposobie organizacji konkursu (wideokonferencja lub konkurs w reżimie sanitarnym),
• informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, w tym zasady przesyłania dokumentacji w formie elektronicznej,
• powołanie i skład komisji konkursowej, członkowie komisji z ramienia jst- obowiązek przedstawienia imiennego składu komisji- wzory pism,
• zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej- przykład procedury/ zakresu odpowiedzialności,
• związki zawodowe w komisji konkursowej- kto może być członkiem komisji, zasady informowania, reprezentowania- wzory dokumentacji/ upoważnień,

4. Przebieg postępowania konkursowego w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej:
• przedstawienie składu komisji i porządku obrad, (w przypadku konkursu w formie wideokonferencji sprawdzenie kontaktu elektronicznego na łączach)- wybór protokolanta,
• uwierzytelnienie zgodności składu komisji konkursowej,
• analiza formalna dokumentacji złożonej przez kandydatów -uchwała dopuszczająca/ kandydata lub uchwała w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego- wzory

• uwzględnienie wymogów, jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora – analiza wymagań w stosunku do rodzaju szkoły/placówki,
• prezentacja każdego z kandydatów odrębnie przed komisją konkursową- wg zasad przyjętych przez komisję,
• wyłonienie kandydata w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, karty do głosowania-wzór,
• protokół z posiedzenia komisji konkursowej- wzór
• powiadomienie kandydatów o rozstrzygnięciu prac komisji konkursowej.
Dyskusja- osobowy skład komisji konkursowej, protokolant- ze składu komisji, czy spoza składu komisji konkursowej, uwierzytelnienie składu komisji sposób analizy formalnej…….
5. Czynności przewodniczącego po zakończeniu obrad komisji konkursowej:
• powiadomienie organu prowadzącego o wyniku postępowania konkursowego,
• przekazanie organowi prowadzącemu dokumentacji postępowania konkursowego,
6. Zatwierdzenie konkursu przez organ prowadzący-wór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu
7. Unieważnienie konkursu- przyczyny- wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu
• ponowne ogłoszenie konkursu.
8. Powierzenie stanowiska dyrektora- wzór zarządzenia/uchwały zarządu powiatu.
9. Zakres działań i czynności organu prowadzącego wynikających z możliwości powierzenia/przedłużenia stanowiska dyrektora w oparciu o przepisy szczególne „covidowskie” z 3 lutego 2021 roku.
10. Archiwizowanie sprawy- konkurs na stanowisko dyrektora- wzory pism.
11. Panel dyskusyjny: rozstrzyganie wątpliwości , przykłady orzeczeń sądowych.
Dyskusja- uwierzytelnienie dokumentów wymaganych do powierzenia stanowiska dyrektora, weryfikacja kopii dokumentów…..
Cz. II Cząstkowa ocena pracy dyrektora
1.Podstawa prawna – analiza znowelizowanych przepisów, w tym dokonywanie oceny pracy w sytuacji realizacji zadań w formie zdalnej pracy:
• zadania organu oceniającego z podziałem kompetencji ustawowych,
• wszczęcie postępowania
• organ wnioskujący o dokonanie oceny cząstkowej,
• porozumienie organu oceniającego z organem prowadzącym w sprawie ustalenia oceny dyrektora
2. Zakres zadań organu prowadzącego podlegającego ocenie:
• ocena cząstkowa pracy dyrektora w zakresie organizacji pracy, dysponowania budżetem, czynności dyrektora jako pracodawcy i osoby zarządzającej jednostką oświatową- przykład oceny cząstkowej.
3. Wpływ organu prowadzącego na rozbieżności w porozumieniu dot. ustalenia oceny pracy dyrektora:
• pisemne zgłaszanie uwag i zastrzeżeń wraz z argumentacją- przykłady.
Dyskusja – zakres tematyczny i sposób pozyskiwania informacji, istota i warunek porozumienia z organem nadzoru……

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 12 kwietnia 2021 r. e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

UWAGA: Możliwość rezygnacji bez kosztowej do 13 kwietnia 2021 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 13 kwietnia 2021 r. organizator obciąży Państwa pełnymi kosztami.