• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu z uwzględnieniem przepisów o obowiązku zatrudnienia specjalistów

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu temat, który w tym roku staje się szczególnie aktualny w związku z ruchem kadrowym specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w kontekście organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 września 2022 r. w polskich szkołach i przedszkolach obowiązuje standard zatrudnienia specjalistów. Nowe przepisy w tym zakresie zobowiązują dyrektorów do aktualizacji zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania statutów do obowiązujących standardów. Zapraszamy na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu realizacji rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nowych przepisów dotyczących standardów zatrudnienia specjalistów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia nowych przepisów prawa o standardzie zatrudnienia specjalistów w szkole/przedszkolu.
• Przygotowanie szkół/przedszkoli do sprawnego dostosowania statutów i innej dokumentacji wewnętrznej potwierdzającej udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

zwiń
rozwiń
Program

Sesja I
1. Zakładane rezultaty wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia specjalistów jako model włączającej szkoły/przedszkola.
2. Nowy katalog specjalistów. Jaką rolę spełnia nowy specjalista – pedagog specjalny?
3. Wyjaśnienie algorytmu zatrudnienia specjalistów. Ćwiczenie w ustalenie standardu docelowego i przejściowego dla szkół i przedszkoli reprezentowanych przez uczestników.
4. Obligatoryjny wymiar zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa.
5. Jakie decyzje kadrowe musi podjąć dyrektor żeby dostosować zatrudnienie specjalistów do standardu obowiązującego w roku szkolnym 2022/2023?
6. Skutki finansowe niewykonania ustawowych zapisów. Odpowiedzialność dyrektora, specjalistów i nauczycieli za nieudzielenie wsparcia uczniowi na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także w trybie oceny pracy i w awansie zawodowym.
Sesja II
1. Refleksja nad dostosowaniem aktualnych praktyk szkoły do pełnego wdrożenia zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu:
• Rozpoznanie potrzeb wszystkich uczniów obowiązkiem każdej szkoły/przedszkola. Jak to wykonać?
• Współdziałanie nauczycieli, specjalistów i rodziców: podstawą skutecznego wsparcia. Przykłady dobrych praktyk.
• Ocena efektywności udzielanej pomocy podstawą planowania wsparcia. Jak zaimplementować taką praktykę w szkole?
2. Organizacja pomocy pp i KS w statucie szkoły po zmianach. Wzory zapisów dla szkoły i przedszkola.
3. Organizacja pracy specjalistów z uwzględnieniem zmian. Wzory zakresów obowiązków specjalistów w statucie.
4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja pomocy pp. Wykaz obowiązującej dokumentacji z komentarzem.
5. Zmiany w danych dziedzinowych SIO - szczegółowe monitorowanie wsparcia udzielanego uczniom w szkole /przedszkolu.
6. Optymalizacja pracy specjalistów z wykorzystaniem zajęć specjalistycznych realizowanych do grudnia 2022 r. w ramach projektu. Przykłady dobrych praktyk.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, specjaliści zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach, wszyscy zainteresowani tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 września 2022 r.