Ruch kadrowy w oświacie. Realizacja zadań z zakresu prawa pracy przez dyrektora szkoły oraz przedszkola. Kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność i skuteczność działań kadrowych dyrektora placówki oświatowej

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostanie omówiony zakres kompetencji, upoważnień i odpowiedzialności dyrektora za podejmowanie lub zaniechanie działań w zakresie polityki kadrowej. Omówione zostaną również zasady współdziałania z organizacjami związków zawodowych oraz z organem prowadzącym i organem nadzoru (w niektórych przypadkach).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedź na wiele pytań istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Uczestnik, w oparciu konkretne przypadki oraz o akty prawne i orzecznictwo sądów, dowie się m.in.: 

  • jak skutecznie podjąć działania kadrowe wobec pracowników szkoły (nauczycieli/pracowników samorządowych), 
  • jak należy rozumieć przyczyny organizacyjne w szkole?
  • kiedy nauczyciela można przenieść służbowo?
  • jak rozwiązać prawidłowo umowę z nauczycielem i jakie mogę być roszczenia nauczyciela z tym związane?
  • jak powinien postąpić pracodawca, kiedy pracownik przed okresem wypowiedzenia (lub w okresie wypowiedzenia) przebywa na zwolnieniu lekarskim czy urlopie?
  • jak określić i w jakim dokumencie zapisać kryteria doboru zwalniania pracowników?
  • kiedy rozwiązując umowę o pracę należy stosować przepisy Kodeksu Pracy, a kiedy Karty Nauczyciela?
  • czym różni się status pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych od stanowisk pomocniczych i obsługi?

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wiedział jak skutecznie i zgodnie z prawem podejmować działania kadrowe, aby ustrzec się problemów związanych z postępowaniem sądowym przed sądami pracy.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe dotyczące problematyki szkolenia oraz dostęp do strony internetowej z możliwością pobrania wszelkich materiałów i prezentacji, przykładów orzecznictwa sądowego w wersji elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Prawo pracy a polityka kadrowa. Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły/ dyrektora przedszkola.
2. Status pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorządy lokalne:

  • nauczyciele;
  • pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.

3. Stosowanie przepisów ustaw: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy kodeks pracy w jednostce oświatowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pracowników odpowiedzialnych za kadry w placówce oświatowej, osoby uczestniczące w procesie podejmowania i rozwiązywania stosunku pracy oraz pracowników organu prowadzącego, nadzorujących pracę w/w placówek.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dot. prawa pracy w placówkach oświatowych, prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy w oświacie oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji, samorządowcom. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 8 kwietnia 2021 r.