Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Strategia działania samorządowca

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli prawidłowo przygotować arkusz organizacyjny przedszkola i szkoły

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla pracowników samorządowych odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji szkół i przedszkoli w największym stopniu determinuje optymalizacje wydatków oświatowych, zdolność sprawnego pozyskiwania subwencji oświatowej i planowania budżetu JST. Zapraszamy na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w organizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Podczas szkolenia zaproponowane zostaną rozwiązania usprawniające organizację lokalnych systemów oświaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przygotowanie uczestników szkolenia do analizy oraz sprawnego przeprowadzenia zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, w tym: podjęcia kluczowych decyzji w zakresie odpowiednich warunków organizacyjnych wynikających z lokalnej specyfiki systemu oświaty oraz wprowadzenia racjonalnych rozwiązań organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Związek zadań oświatowych realizowanych w szkołach i przedszkolach z modelem ich finansowania – co możemy zaplanować, a jak zarządzać organizacją zadań oświatowych, których nie można zaplanować?
2. Model bieżącego porównywania realizowanych zadań oświatowych z pozyskaną subwencją oświatową.
Praca nad zdolnością pozyskania dodatkowej subwencji oświatowej w trybie podziału rezerwy oświatowej.
3. Strategia działania JST w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkół:
• Decyzje w zakresie liczebności oddziałów szkolnych i przedszkolnych - skutki finansowe realizacji zajęć w podziale na grupy, których można uniknąć.
• Decyzje w sprawie zasad wprowadzania do arkusza organizacyjnego liczby obowiązkowych godzin do dyspozycji dyrektora w cyklu edukacyjnym.
• Refleksja nad zasadami organizacji fakultatywnych zadań oświatowych.

4. Strategia działania JST w procesie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek wychowania przedszkolnego:
• Decyzja w zakresie organizacji form wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego).
• Decyzja w sprawie czasu pracy przedszkola i liczby godzin pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
• Decyzja w sprawie przydziału nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
• Jak organizacja wychowania przedszkolnego w JST wpływa na wysokość dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż JST?
5. Organizacja kształcenia specjalnego i jego finansowania:
• Wybór formy organizacji kształcenia specjalnego - analiza porównawcza pod względem organizacyjnym i finansowym kształcenia specjalnego realizowanego w formie oddziałów integracyjnych, oddziałów specjalnych i edukacji włączającej.
• Elastyczny model wsparcia ucznia objętego kształceniem specjalnym - przykłady efektywnych i nieefektywnych modeli wsparcia.
6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej finansowanie:

• Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny; elastyczny podział zadań.
• Elastyczny model organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej - przykłady efektywnych i nieefektywnych modeli wsparcia.
7. Cztery formy indywidualizacji kształcenia. Co trzeba wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?
8. Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej - przykłady efektywnych i nieefektywnych modeli organizacji.
9. Przydział zajęć nauczycielom w arkuszu organizacyjnym:
• Stanowisko pracy nauczyciela (umowa o pracę, akt mianowania) podstawą przydziału godzin w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
• Przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom a wysokość subwencji oświatowej- czy koniecznie wiosną w arkuszu organizacyjnym?
• Zawiłości polityki kadrowej w zakresie godzin ponadwymiarowych.

10. Kompetencje organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego:
• W jakim trybie organ prowadzący ma prawo do ustalenia standardów zatwierdzania arkusza organizacyjnego?
• W jakich sytuacjach organ prowadzący ma prawo zlecić dyrektorowi korektę arkusza organizacyjnego przed jego zatwierdzeniem?
• Czy kurator oświaty ma prawo zobowiązać organ prowadzący do zmian w arkuszu organizacyjnym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, ZEAS-ów, CUW-ów, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za analizę i zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 14 kwietnia 2021 r.