Gospodarka majątkowa i inwentaryzacja aktywów w podmiocie leczniczym

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będą inwentaryzacja oraz środki trwałe, które są istotnymi zagadnieniami dla finansów podmiotów leczniczych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie z formalnymi wymogami i standardami w zakresie prowadzenia gospodarki majątkiem oraz inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego w podmiocie leczniczym. Szkolenie uwzględnia szczególne warunki dotyczące inwentaryzacji leków, materiałów oraz sprzętu medycznego. Prowadząca przedstawi przykłady regulacji wewnętrznych związanych z ewidencją i amortyzacją majątku, procedury, instrukcje i narzędzia niezbędne w pracy księgowych, działów technicznych, kierowników w  tym zakresie. Podczas  szkolenia zostaną omówione przykłady nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji stwierdzane podczas kontroli. Zostaną także przekazane praktyczne informacje dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów, uwzględniające wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie obowiązujących standardów w zakresie gospodarki majątkowej i możliwości ich zastosowania w jednostce.

Nabycie wiedzy w zakresie optymalizacji zasad rachunkowości regulujących obszar majątkowy w jednostce i ich wpływu na wynik finansowy oraz rzetelny obraz majątku w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących sprawnej i prawidłowej organizacji procesu inwentaryzacji w jednostce.

Przedstawienie przykładowych rozwiązań i schematów uwzględniających specyfikę podmiotu leczniczego, z ujęciem szczególnych zasad dotyczących majątku finansowanego dotacjami ze środków krajowych i zagranicznych oraz pozyskanego w drodze darowizny.

Uzyskanie  odpowiedzi na pytania i  możliwość konsultacji kwestii problematycznych z ekspertem – praktykiem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Formalne aspekty gospodarki majątkowej:
a. Definicje majątkowe wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.
b. Amortyzacja bilansowa i podatkowa: zasady, różnice, ewidencja.
c. Klasyfikacja Środków Trwałych.
d. Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, KSR 11 „Środki trwałe”).
2. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie gospodarki majątkowej:
a. Polityka rachunkowości.
b. Ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem.
c. Kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie gospodarowania majątkiem (umowa użyczenia, uchwała w sprawie zasad gospodarowania majątkiem).
3. Wybrane zagadnienia - CASE STUDY:
a. Środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji – postępowanie, dokumentacja, ewidencja księgowa i prezentacja w rocznym sprawozdaniu finansowym.
b. Dostosowanie oddziału szpitalnego do wymogów Rozporządzenia MZ w sprawie wymogów dla pomieszczeń podmiotu leczniczego – remont czy ulepszenie?  
c. Amortyzacja jednorazowa czy liniowa – jak ustalić optymalną wartość środka trwałego w jednostce?
d. Drukarki, głowice USG, inne części – elementy składowe, dodatkowe czy peryferyjne; zasady ewidencji i amortyzacji.
e. Dzierżawa czy leasing finansowy.
4. Dotacje celowe na inwestycje i zakup środków trwałych:
a. Zasady udzielania dotacji przez podmiot tworzący.
b. Współczynnik finansowania dotacji.
c. Ewidencja dotowanych składników majątku.
d. Wpływ dotacji na wynik finansowy jednostki i bilans.
5. Inwentaryzacja majątku:
a. Inwentaryzacja środków trwałych według KSR nr 11.
b. Zalecenia KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów.
c. Inwentaryzacja WNiP.
d. Wewnętrzne procedury jednostki (instrukcja inwentaryzacyjna).
e. Inwentaryzacja majątku w szczególnych warunkach epidemicznych.
6. Prezentacja majątku rzeczowego w rocznym sprawozdaniu finansowym:
a. Środki trwałe – podział na kategorie bilansowe według grup KŚT.
b. Środki trwałe w budowie – jak długo środek trwały może być „w budowie”, jakie elementy procesu inwestycyjnego będą kształtować jego wartość?
c. Środki trwałe obce.
d. Zapasy w aptece, magazynach, oddziałach, dary.
7. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów technicznych, finansowo-księgowych i odpowiedzialnych za politykę majątkową w podmiotach leczniczych – SPZOZ-ach i spółkach, kierownicy komórek organizacyjnych i inne osoby materialnie odpowiedzialne za majątek rzeczowy podmiotu leczniczego, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy i audytorzy podmiotu tworzącego oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 22 listopada 2022 r.