• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą stypendia i zasiłki szkolne.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych, weryfikacji prawa do stypendium, prawidłowości dokumentowania poniesionych wydatków. Uczestnicy naszych zajęć poznają praktyczne rozwiązania w zakresie m.in. ustalania prawa do stypendium, okresu objęcia świadczeniem, wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, przyznawania i rozliczania stypendium za okres wrzesień – grudzień, styczeń-czerwiec w danym roku szkolnym. Przeanalizujemy orzecznictwo w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych np. dotyczące wydawania decyzji na cały rok szkolny, cofnięcia lub wstrzymania stypendium, zalecenia organów kontroli i nadzoru. Wyjaśnimy wątpliwości dotyczące dokumentowania poniesionych wydatków w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz te dotyczące udzielania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wyjaśnienie pytań i wątpliwości w zakresie m.in.:
- Jaki jest cel stypendium szkolnego?
- Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać stypendium szkolne?
- Jaka jest procedura postępowania w sprawie o przyznanie stypendium/ zasiłku szkolnego?
- Jak prawidłowo ustala się prawo do stypendium szkolnego?
- Czy i jak w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 można udzielić świadczenia w formie pieniężnej?
- Czy zmiana sytuacji dochodowej rodziny ucznia wpływa na prawo i wysokość stypendium szkolnego?
- W jakich okolicznościach i od kiedy podwyższa się lub obniża kwotę przyznanego stypendium?
- W jakich okolicznościach cofnąć, a w jakich wstrzymać prawo do stypendium ?
- Jakie należy wykonać czynności administracyjne przy cofnięciu lub wstrzymaniu prawa do stypendium?
- Czy i jak stwierdzić wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium w przypadku nierozliczenia przez rodzica/opiekuna ucznia przyznanego stypendium za pomocą faktur / rachunków ?
- Jak udokumentować poniesienie wydatków na cele edukacyjne ucznia w ramach stypendium szkolnego?
- Jakie są niezbędne dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych?
- Które z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego stosuje się w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych ?
- Czy i jak zmieniły się w 2022 r. zasady ustalania dochodu w sprawach stypendiów szkolnych?
- Jak zmienić okres objęcia prawem do stypendium?
- Jak zmienić kwotę stypendium?
- Jakie są szczególne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy?
- Jak postępować w sprawie przyznania stypendium i zasiłku szkolnego uczniowi - obywatelowi Ukrainy?
- Na co szczególnie zwróć uwagę przy udzielaniu pomocy materialnej uczniom – obywatelom Ukrainy?
- Jakie są zastrzeżenia organów nadzoru i kontroli w zakresie udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych?
• Materiały szkoleniowe będą zawierały tezy z orzecznictwa administracyjnego oraz przykłady pism.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jakie są podstawy prawne udzielania pomocy materialnej dla uczniów?
2. Kim są adresaci stypendiów i zasiłków szkolnych?
3. Komu przysługuje prawo do stypendium szkolnego, komu do zasiłku szkolnego?
4. Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać stypendium szkolne?
5. Jak prawidłowo ustalić dochód uprawniający do stypendium szkolnego?
6. Jak postępować w przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny ucznia po przyznaniu stypendium?
7. Jak postępować w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, utraty (zawieszenia) władzy rodzicielskiej przez rodziców ucznia, utraty statusu ucznia?
8. Komu przysługuje zasiłek szkolny?
9. Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek szkolny?
10. Jaka jest procedura postępowania w sprawie o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego?
11. Które wydatki można uznać, a które zakwestionować jako wydatki na cele edukacyjne?
12. Czy i jak można udzielić stypendium szkolnego w formie pieniężnej w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19?
13. Na czym polega wykonanie decyzji przyznającej stypendium szkolne?
14. Jaka jest procedura postępowania w sprawie wstrzymania lub cofnięcia prawa do stypendium szkolnego?
15. Jak postępować w przypadku konieczności zwrotu nienależnie pobranego stypendium?
16. W jakich okolicznościach i w jaki sposób można odstąpić od żądania zwrotu całości lub części nienależnie pobranych świadczeń?
17. Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy?
18. Jakie warunki muszą być spełnione, aby móc przyznać stypendium szkolne lub zasiłek szkolny uczniowi będącemu obywatelem Ukrainy?
19. Jaka jest procedura postępowania w sprawie przyznania stypendium i zasiłku szkolnego uczniowi - obywatelowi Ukrainy począwszy od przyjęcia wniosku aż do realizacji decyzji przyznającej świadczenie?
20. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Autorka publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener i konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 września 2022 r.