• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udzielanie zasiłków z pomocy społecznej

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą zasiłki udzielane z pomocy społecznej, w tym zasiłki stałe i celowe, świadczenia pieniężne udzielane obywatelom Ukrainy, czy nienależnie pobrane świadczenia pieniężne.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zmieniające się przepisy i praktyka orzecznicza wymagają od pracowników pomocy społecznej ciągłego aktualizowania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności niezbędnych do zgodnego z wymaganiami prawa udzielania zasiłków z zakresu pomocy społecznej. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia dotyczące rodzajów, zasad i trybu udzielania zasiłków, weryfikacji prawa do zasiłku oraz wydawania decyzji o odmowie jego przyznania, co przyczyni się do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i pozwoli uniknąć nieprawidłowości podczas kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zasiłków z zakresu pomocy społecznej.
• Ugruntowanie zasad postępowania w zakresie weryfikacji prawa do zasiłku stałego i okresowego w związku ze zmianą sytuacji mającej wpływ na prawo i wysokość świadczenia.
• Wyjaśnienie możliwości działania w granicach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały, okresowy i celowy.
• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania w sprawach udzielenia zasiłków.
• Poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku okresowego.
• Poznanie praktycznych aspektów udzielania zasiłków w formie niepieniężnej, w kontekście orzecznictwa administracyjnego.
• Wskazanie zasad postępowania w przypadku nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych, obejmujących wyjaśnienie przepisów prawa mających zastosowanie przy udzielaniu zasiłków z pomocy społecznej tezami z orzecznictwa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasiłek stały.
1. Zasady i tryb udzielania zasiłku stałego.
2. Zasady rozpatrywania wniosku o zasiłek stały – okoliczności zawieszenia i podjęcia postępowania w sprawie o przyznanie zasiłku stałego.
3. Obowiązek przyznania zasiłku okresowego na czas trwania postępowania o przyznanie zasiłku stałego.
4. Praktyka udzielania świadczenia:
• Dla osoby samotnie gospodarującej.
• Dla osoby w rodzinie.
• Zasiłek stały – pierwszorazowe przyznanie świadczenia.
• Kontynuacja świadczenia.
• Praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu.
• Więcej niż jeden zasiłek stały w rodzinie – ustalanie kwoty świadczenia.
• Zasiłek stały a podjęcie zatrudnienia.
• Zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty.
• Zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP.
• Zasiłek stały a kontrakt socjalny.
• Orzekanie o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego.
• Postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia.
• Przyznanie zasiłku okresowego z urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do dnia dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności.
• Podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności.
• Ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania.
• Zasiłek stały a utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stanie epidemii COVID-19.
• Zasiłek stały dla obywatela Ukrainy.
5. Praktyka odmowy zasiłku stałego z tytułu wieku z powodu niewykorzystania własnych zasobów, możliwości i uprawnień do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej np. w przypadku niezłożenia wniosku o emeryturę, rentę, pozwu o alimenty.
6. Zmiana sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej a prawo i wysokość świadczenia.
II. Zasiłek okresowy.
1. Zasady i tryb udzielania.
2. Możliwość działania w granicach uznania administracyjnego przy udzielaniu zasiłku okresowego.
3. Ustalenie kwoty świadczenia.
4. Możliwość podwyższenia kwoty zasiłku okresowego.
5. Okres objęcia prawem do świadczenia.
6. Zmiana lub uchylenie decyzji przyznającej zasiłek okresowy.
III. Pomniejszenie przyznanej emerytury lub renty o wypłacony zasiłek stały lub okresowy.
IV. Zasiłek celowy.

1. Zasady i tryb udzielania.
2. Cel przyznawania zasiłku celowego.
3. Ustalanie wysokości świadczenia.
4. Możliwość działania w granicach uznania administracyjnego przy udzielaniu zasiłku celowego.
5. Odmowa udzielenia zasiłku celowego z powodu dysponowania znacznym majątkiem lub zasobami pieniężnymi.
6. Zasiłek celowy z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
V. Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych.
1. Funkcja i charakter prawny zasiłku celowego w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych.
2. Zakres pomocy udzielanej w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego.
3. Uznaniowość przyznawania zasiłku celowego.
4. Pomoc udzielana w przypadku klęski.
5. Zasiłek celowy a wysokość poniesionej szkody.
6. Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych.
VI. Specjalny zasiłek celowy.
1. Rozumienie terminu „przypadek szczególnie uzasadniony”.
2. Uznaniowość przyznawania świadczenia.
3. Ustalenie kwoty specjalnego zasiłku celowego.
4. Odmowa przyznania specjalnego zasiłku celowego.
VII. Udzielanie świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.
1. Przesłanki pozytywne.
2. Przesłanki negatywne.
3. Możliwe rozstrzygnięcia.
VIII. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne.
1. Rozumienie terminu nienależnie pobrane świadczenia pieniężne.
2. Zasady postępowania.
3. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia a limity potrąceń z bieżąco pobieranych świadczeń.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, w tym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika jednostki, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia. Ponadto autorka i koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego o zasięgu ogólnopolskim. Doświadczona trenerka i współautorka programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2022 r.