Kontrola sprawowana przez radę gminy nad realizacja budżetu, w tym jednostek pomocniczych (sołectw)

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie będzie kontrola rady nad wykonaniem budżetu JST w kontekście roli i zadań komisji rewizyjnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do 31 marca wójt/burmistrz/prezydent miasta przedstawia organowi stanowiącemu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. Rozpoczyna to procedurę absolutoryjną, w której jedną z kluczowych ról do odegrania ma komisja rewizyjna. Szkolenie, które Państwu proponujemy ma za zadanie wyjaśnić uczestnikom jej najważniejsze zadania i uprawnienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z kontrolą wewnętrzną JST. Przekazanie wiedzy na temat trybów pracy oraz istoty działania komisji rewizyjnej, a także usystematyzowanie zasad i trybów prowadzenia kontroli organu wykonawczego przez komisję rewizyjną, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, (sołectw). Tematyka ta zostanie omówiona w perspektywie przepisów regulujących poszczególne obszary, które mogą być przedmiotem kontroli ze strony komisji, m.in. realizacja Funduszu sołeckiego, dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, procedury absolutoryjnej i votum zaufania, szczególnie badania sprawozdania z wykonania budżetu i sporządzania opinii w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada jawności działania gminy.
2. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
3. Zadania KR, zakres (obszar) kontroli wewnętrznej wykonywanej przez organy stanowiące JST.
4. Status prawno-organizacyjny komisji rewizyjnych rady gmin.
5. Regulamin komisji rewizyjnej. Plan pracy komisji rewizyjnej.
6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej rady gminy.
a. Gospodarka finansowa sołectw w treści uchwały budżetowej gminy.
b. Udział sołectwa w decydowaniu o części wydatków projektowanego budżetu gminy.
c. Sołectwo dysponentem środków fazie wykonania budżetu.
d. Dochody sołectwa.
• Dotacje budżetu gminy.
• Przychody własne, które mogą pochodzić z wpływów określonej działalności, w tym:
- Dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym.
- Dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa.
- Dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych.
e. Rozliczanie dotacji przekazanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
7. Zasady przeprowadzania kontroli. Postępowanie kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną rady gminy.
8. Zasady sporządzania protokołu kontroli. Wnioski i zalecenia.
9. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące JST.
10. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium i wotum zaufania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi).
11. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) absolutorium.
12. Uchwała rady gminy w sprawie wotum zaufania i absolutorium.
13. Skutki prawne nieudzielenia wotum zaufania bądź absolutorium, organowi wykonawczemu. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Rady gmin, przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnych JST, sekretarze gmin, pracownicy obsługi rad gmin, sołtysi, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. I nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 2 lutego 2022 r.