• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Statuty jednostek pomocniczych gminy. Problemy merytoryczne i formalne związane z końcem i początkiem kadencji

online
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą statuty jednostek pomocniczych gminy, a więc sołectw i osiedli. Szkolenie dedykowane jest osobom zarządzającym JST, radnym, a także pracownikom biur obsługi rady.

Ważne informacje o szkoleniu

Statuty sołectw i osiedli to akty ustalające zasady funkcjonowania wspólnot samorządowych na najniższym poziomie. Zgodność z ustawami i precyzja przepisów to w tym przypadku gwarancja prawidłowych relacji z organami gminy i dobrej współpracy mieszkańców, co ma szczególne znaczenie pod koniec i na początku kadencji. Zmiany ustrojowe jakie dokonały się w obecnej kadencji samorządu terytorialnego wymagają przeglądu dotychczasowych statutów czego efektem powinny być ich zmiany, a czasami przyjęcie nowych. Szkolenie pokaże jak zweryfikować obecną treść tak, aby zapewnić zgodność statutów z ustawodawstwem i jak poprawnie zredagować ewentualne zmiany.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy na temat wymogów merytorycznych i formalnych statutów gmin i osiedli.
• Poznanie konkretnych rozwiązań problemów związanych z redagowaniem przepisów statutowych.
• Nabycie wiedzy o aktualnych kierunkach orzeczniczych w zakresie przepisów statutowych.
• Usprawnienie pracy organów jednostek pomocniczych i ich współpracy z organami gminy.
• Pozyskanie gotowych wzorców do wykorzystania w pracach legislacyjnych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych – tj. prezentacji Power Point z przykładami z orzecznictwa, schematami i wzorcami technik prawodawczych w odrębnych plikach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakter prawny statutu jednostki pomocniczej – co wynika z tego, że statut jest aktem prawa miejscowego.
2. Problemy zgodności statutów z przepisami ustawowymi np. niezmieniona długość kadencji sołtysa, rady sołeckiej, oraz rady i zarządu osiedla.
3. Elementy obligatoryjne i fakultatywne statutu i problemy ich redagowania na tle praktyki i orzecznictwa, z uwzględnieniem odmienności ustrojowych sołectwa i osiedla:

• Organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej i sposoby określania.
- Nazwy i obszaru jednostki pomocniczymi, w tym dlaczego określenie powierzchni w hektarach jest zbędne i błędne.
- Zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposobu ich realizacji.
- Zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej – możliwe warianty wyboru i odwołania sołtysa w świetle rozbieżności w orzecznictwie.
- Organizacji i zadań organów jednostki pomocniczej jak zapewnić zgodność z ustawą.
- Zakresu i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
• Powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
• Upoważnienie do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej.
4. Redagowanie uchwał statutowych:
• Jedna uchwała rady gminy dla wszystkich statutów czy odrębne uchwały dla każdej jednostki pomocniczej.
• Budowa statutu.
• Statut jako załącznik do uchwały – problemy legislacyjne.
• Techniki prawodawcze w przepisach statutowych – najczęściej popełniane błędy.
• Przepis o wejściu w życie – uwarunkowania uwarunkowania związane ze zmianą kadencji.
5. Podsumowanie – prezentacja autorskiego, uniwersalnego projektu statutu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, członkowie komisji statutowych, przewodniczący rad, pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Specjalizuje się właśnie w sprawach statutów jst. Opracował dla FRDL opinię Statuty jst - czy można lepiej redagować podstawowy akt samorządowej legislacji? Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2023 r.