Nowe prawo zamówień publicznych bez tajemnic

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa prawo zamówień publicznych, mająca na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Nowa ustawa PZP to obszerny akt prawny który, w istotny sposób zmienia system zamówień publicznych w Polsce. Zapraszamy na szkolenie podczas którego przedstawimy najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami w nowym PZP. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie:

 • Jak przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym?
 • Jak prawidłowo powinna być składana i oceniana oferta elektroniczna?
 • Jak zarządzać terminem związania ofertą i postępować w sytuacji, gdy ten termin minie a nie wybierzesz oferty?
zwiń
rozwiń
Program

1. Skąd czerpać wiedzę o sprawach dotyczących zamówień publicznych po wejściu w życie nowej ustawy PZP?

a. Zmiany dotyczące ogłoszeń o zamówieniu - gdzie publikuje się te ogłoszenia?

b. Ogłoszenie o wykonaniu umowy:

 • Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?

c. Nowe zasady zadawania pytań do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW).

d. Zasady udostępniania ofert wraz załącznikami - kiedy i w jaki sposób należy udostępniać oferty?

2. Nowe otwarcie ofert BEZ udziału Wykonawców:

a. Jakie informacje musi udostępnić Zamawiający Wykonawcy z otwarcia ofert?

b. W jaki sposób udostępnia się informacje z sesji otwarcia ofert

c. Zasady postępowania podczas otwarcia ofert w przypadku awarii systemu informatycznego.

3. Zmiany dotyczące dokumentowania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a. Podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzaniu braku podstaw wykluczenia z postępowania:

 • Co to jest dokument elektroniczny, a co to elektroniczne odwzorowanie dokumentu?
 • Jak prawidłowo sporządzić podmiotowe środki dowodowe?
 • Kto i jak podpisuje podmiotowe środki dowodowe?
 • Nowe dokumenty, jakich moze żądać Zamawiający.

b. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu.

c. Doprecyzowanie zasad wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcja).

d. Zmiany dotyczące polegania na zdolnościach podmiotów trzecich.

e. Zasady uzupełniania i poprawiania podmiotowych środków dowodowych.

f. Czy można uzupełnić pełnomocnictwo po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?

4. Wadium po zmianach:

a. Zmiany dotyczące wysokości wadium.

b. Zmiany dotyczące dopuszczalnych form wadium.

c. Jak wnieść wadium w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej po zmianach?

d. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?

e, Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?

f. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium.

g. W jaki sposób Zamawiający musi zwrócić wadium wniesione w formie niepieniężnej (gwarancje, poręczenia)?

5. Przygotowywanie i przekazywanie ofert po zmianach?

a. Zmiany dotyczące wymaganej formy oferty w postępowaniach o zamówienie o wartości niższej od progów UE.

b. Co to jest podpis zaufany i jak go użyć?

c. Co to jest podpis osobisty i jak go użyć?

d. Zmiany dotyczące poprawiania omyłek w ofertach.

e. Wymagania techniczne i organizacyjne przygotowania i składania ofert

f. Nowe podstawy odrzucenia ofert.

g. Co to są przedmiotowe środki dowodowe?

h. Zasady składania i uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych.

6. Termin związania ofertą oraz wybór oferty po upływie tego terminu:

a. Zmiany dotyczące długości terminu związania ofertą.

b. W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi podać termin związania ofertą?

c. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?

d. Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

e. Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana.

f. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie f. tego terminu.

g. Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

7. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE:

a. Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej.

b. Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów.

c. Czy można po otwarciu ofert udostępnić innym Wykonawcom zaoferowane ceny i przeprowadzić negocjacje w celu ich obniżenia?

d. Czy można przeprowadzić procedurę odwróconą w trybie podstawowym?

8. Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za udzielanie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publ. (2019 r.) Stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń