• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Roboty remontowe i „małe roboty budowlane” zlecane zgodnie z Prawem zamówień publicznych jak również bez jego stosowania

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przy realizacji robót budowlanych czy remontowych zwykle faktyczny teren budowy odbiega od zakładanego w dokumentacji projektowej. Powstają problemy z zakończeniem robót, wzrostem wynagrodzenia wykonawcy spowodowanym robotami nie przewidzianymi w cenie ofertowej. Proponowane szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na najtrudniejsze i najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości co do sposobów postępowania na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego na roboty.
Przedmiotem zajęć jest omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i remontowe oraz usługi z nimi związane według obowiązujących przepisów. Prowadzący przedstawi kolejne kroki ich zlecania, począwszy od omówienia wybranych przepisów prawa budowlanego, poprzez zasady zlecania oraz opracowania dokumentacji projektowej, kończąc na zasadach zlecania i rozliczania robót budowlanych. Zaprezentowane również zostaną najważniejsze elementy specyfikacji warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, a także przykład „zapytania ofertowego” („warunków zamówienia”) dla zamówienia, którego wartość jest niższa niż 130.000 zł netto.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie uporządkowanie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych na realizację robót budowlanych czy remontowych oraz omówienie kwestii związanych z podpisaniem umowy i jej realizacją przez wykonawcę.
• Poznanie i wyjaśnienie problemów związanych ze zlecaniem dokumentacji projektowej, w tym zyskanie podpowiedzi jak wymusić na projektancie sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami nie tylko Prawa budowlanego, ale także Prawa zamówień publicznych.
• Zapoznanie z rozwiązaniami umożliwiającymi zakończenie realizacji umowy na roboty w sytuacji wystąpienia wad w dokumentacji projektowej.
• Poznanie sposobów rozszerzenia przedmiotu zamówienia podstawowego.
• Zdobycie informacji na temat sposobów waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku z inflacją.
• Otrzymanie obszernych materiałów stanowiących omówienie zagadnień związanych z zamówieniami na roboty budowlane oraz wybranych elementów SWZ dotyczących zagadnień objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wybrane przepisy z ustawy Prawo budowlane.
• Podstawowe definicje.
• Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
• Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego).
• Rozstrzygnięcie czy robota budowlana, którą zamawiający chce wykonać wymaga: pozwolenia na budowę, zgłoszenia, a może nie wymaga nawet zgłoszenia?
2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
• Roboty zlecane zgodnie z Prawem zamówień publicznych – zasady ogólne oraz wymagania szczegółowe określone w rozporządzeniu „o dokumentacji projektowej”.
• Roboty zlecane bez stosowania Prawa zamówień publicznych, w tym roboty objęte dofinansowaniem unijnym. Regulaminy udzielania takich zamówień.
• Skrótowe omówienie specyfikacji warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
• Skrótowe omówienie warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej zlecanej bez stosowania Prawa zamówień publicznych dla roboty, której zlecanie będzie się odbywało z zastosowaniem Prawa zamówień publicznych.
3. Rodzaje wad dokumentacji projektowych. Etapy ich wykrywania, obowiązki zamawiającego w tym zakresie.
4. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia.
5. Rodzaje wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane (ryczałtowe, kosztorysowe, poprzez wskazanie podstaw do ustalenia wynagrodzenia). Rodzaj wynagrodzenia a przedmiot zamówienia.
6. Kosztorysowanie robót budowlanych.
7. Konieczne prace dodatkowe; roboty zamienne; roboty zaniechane. Definicje, zasady rozliczeń.
8. Dodatkowe roboty wykraczające poza przedmiot zamówienia a zamówienia podobne. Różnice i podobieństwa. Zasady ich zlecania.
9. Sposoby rozszerzenia przedmiotu zamówienia podstawowego – nowe umowy, aneksy do umów podstawowych.
10. Skrótowe omówienie specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie roboty budowlanej z wynagrodzeniem ryczałtowym.
11. Skrótowe omówienie specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie roboty budowlanej z wynagrodzeniem kosztorysowym, w którym podstawą obliczenia ceny oferty był przedmiar robót przygotowany przez zamawiającego.
12. Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby występujących po stronie zamawiającego – pracownicy wydziałów zamówień publicznych jak również komórek merytorycznych przygotowujących, zlecających i nadzorujących realizację robót budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych z przedmiotowej tematyki, członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresu realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zakresu budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień Publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 czerwca 2024 r.