Zamówienia publiczne po roku obowiązywania nowej ustawy PZP. Praktyczne aspekty postępowania o udzielenie zamówienia w świetle najlepszych praktyk, popełnianych błędów oraz orzecznictwa

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych po wejściu w życie nowych rozporządzeń. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje od ponad roku, jednak większości zamawiającym oraz wykonawcom wciąż przysparza wielu problemów interpretacyjnych. Pomimo pokaźnego orzecznictwa, wielu opinii i komentarzy, niektóre zagadnienia w różny sposób uwzględniane są w prowadzonych postępowaniach. Dlatego celem szkolenia jest usystematyzowanie i podsumowanie orzecznictwa, piśmiennictwa oraz przedstawienie najlepszych praktyk, w szczególności w obszarach, w których popełniane błędy mogą przynieść bardzo poważne skutki w postaci niewykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia, czy zagrożonych odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie praktycznych rozwiązań oraz wskazówek umożliwiających usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do przygotowania i prowadzenia postępowania, popartych orzecznictwem oraz wynikami kontroli.
 • Omówienie kluczowych zagadnień w procesie udzielania zamówień publicznych m.in. podstaw szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem zasad definiowania tożsamości dostaw, usług i robót budowlanych.
 • A dodatkowo:
  • Zmierzymy się z problemem właściwej formy dokumentów składanych przez wykonawców, rozstrzygniemy, jak postępować z dokumentami złożonymi w niewłaściwej formie, jak należy definiować ofertę - czy oferta złożona w formie papierowej to wciąż oferta, czy ją otwieramy i uwzględniamy w postępowaniu.
  • Odpowiemy na pytanie dlaczego niektóre kryteria pozacenowe nie są możliwe do zastosowania, mimo powiązania z przedmiotem zamówienia?
  • Wskażemy na jakie pułapki możemy natrafić weryfikując podpis elektroniczny?
  • Zwrócimy również uwagę na umowę o zamówienie publiczne, jej obligatoryjny zakres oraz zasady dokonywania zmian - zwłaszcza w kontekście zgłaszanych przez wykonawców problemów z realizacją zamówienia związanych z inflacją i trudnościami w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Szacowanie wartości zamówienia:
  • Podstawa i metody szacowania wartości zamówienia.
  • Tożsamość przedmiotowa robót budowlanych w kontekście definicji obiektu oraz przedsięwzięcia budowlanego.
  • Tożsamość przedmiotowa dostaw i usług. Jak poprawnie zdefiniować cechy podobnych dostaw oraz identycznych usług?
  • Tożsamość podmiotowa. Krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia publicznego.
  • Szacowanie zamówień nieprzewidywalnych.
  • Skutki nieprawidłowości w zakresie szacowania wartości zamówienia.
 2. Udzielanie zamówień w częściach:
  • Decyzja o podziale zamówienia. Cel podziału oraz konsekwencje dla ustalenia wartości zamówienia.
  • Uprawniony i niedozwolony podział zamówienia.
  • Uzasadnienie braku podziału zamówienia. Na co szczególnie zwrócić uwagę w kontekście zachowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 3. Wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych:
  • Roboty budowlane, dostawy i usługi w ramach jednego postępowania.
  • Zamówienia klasyczne i sektorowe. Które przepisy stosować?
  • Niedozwolone łączenie zamówień.
 4. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
  • Proporcjonalne i adekwatne warunki udziału w postępowaniu.
  • Spełnienie warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
  • Poleganie na zasobach i zdolnościach tzw. podmiotów trzecich.
  • Podwykonawstwo.
  • Oświadczenia wstępne oraz podmiotowe środki dowodowe. Zakres dokumentów, moment złożenia, zasady składania i uzupełniania.
 5. Przedmiotowe warunki zamówienia:
  • Jak zapewnić jednoznaczny, wyczerpujący i niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia?
  • Czym są efektywne kryteria oceny ofert?
  • Przedmiotowe środki dowodowe. Zakres, zasady składania i uzupełniania.
 6. Oferta w zamówieniach publicznych:
  • Definicja oferty w kontekście podstaw odrzucenia.
  • Forma oferty. Czy oferta złożona w formie papierowej to oferta, którą otwieramy i uwzględniamy w postępowaniu?
  • Termin składania ofert. Zasady wyznaczania oraz skutki niedochowania terminu przez wykonawcę.
  • Termin związania ofertą.
  • Podstawy odrzucenia oferty. Przegląd i omówienie poszczególnych przesłanek oraz konsekwencje błędów.
 7. Umowa w zamówieniach publicznych:
  • Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
  • Obowiązek współdziałania stron umowy.
  • Klauzule niedozwolone w umowie o zamówienie publiczne. Klauzule abuzywne.
  • Obowiązkowy zakres umowy na roboty budowlane.
  • Dodatkowe wymagania dot. umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Klauzule waloryzacyjne.
  • Zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne.
 8. Moduł dyskusyjny. Podsumowania szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz innych instytucji zamawiających, którzy odpowiedzialni są za merytoryczne oraz organizacyjne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również pracowników dokonujących oceny ofert, uczestniczących w pracach komisji przetargowych. Zapraszamy również osoby odpowiedzialne za nadzór nad procesami związanymi z zamówieniami publicznymi, kierowników jednostek, audytorów i kontrolerów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można przesyłać do 19 sierpnia 2022 r.