• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowe obowiązki w zakresie wytwarzania i gospodarowania energią cieplną

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna i mieszkaniowa, którego przedmiotem będzie gospodarowanie energią cieplną w świetle ostatnich zmian w prawie energetycznym z uwzględnieniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz termomodernizacji.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W dobie kryzysu na rynku energetycznym, ciągle rosnących cen i zmieniających się przepisów z zakresu prawa energetycznego proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego wyjaśnione zostaną najistotniejsze kwestie prawne dotyczące gospodarki cieplnej w obecnym czasie. Podczas zajęć przedstawione zostaną zasady ustalania rekompensat dla wytwórców ciepła oraz przyznawania dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przedstawione zostaną również informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz obowiązku wyposażania budynków i lokali w ciepłomierze, podzielniki kosztów ciepła i wodomierze, posiadające funkcję zdalnego odczytu. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy dotyczące prezentowanego zagadnienia, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa energetycznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie właścicielom i zarządcom nieruchomości obowiązków w zakresie wytwarzania i gospodarowania energią cieplną, które wynikają z ustaw uchwalonych w latach 2020 – 2022 w szczególności z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
• W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi między innymi na pytania:
- Jakie są zasady ustalania rekompensat dla wytwórców ciepła oraz przyznawania dodatków dla z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła?
- Co to średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą?
- Dlaczego i do kiedy należy wyposażać budynki i lokale w ciepłomierze, podzielniki kosztów ciepła i wodomierze, posiadające funkcję zdalnego odczytu?
- Co powinna zawierać informacja na temat rozliczania kosztów ciepła, dostarczanej użytkownikom lokali?
- Jakie czynności ma wykonać właściciel/zarządca nieruchomości wykonać w przypadki wystąpienia nadmiernej energochłonności budynku?

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
• Prawo własności i jego ograniczenia przez przepisy prawa.
• Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z Ustawy Prawo budowlane.
2. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z Ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
• Cele ustawy i utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.
• Zakres danych gromadzonych w CEEB będącej ogólnopolską inwentaryzacją ogrzewania budynków.
3. Obowiązki i uprawnienia wynikające z podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
• Cele ustawy.
• Zasady ustalania i rozliczania rekompensat do wytwórców ciepła.
• Uprawnieni do przyznania dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz zasady rozliczania rekompensat.
• Wzory wniosków, oświadczeń oraz rozliczenia rekompensat wynikające z Rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska.
• Uprawnienia organów administracji publicznej wynikające z ustawy.
4. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz innych ustaw.
• Cele ustawy.
• Zakres zmian dokonanych w Ustawie Prawo energetyczne.
• Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie wyposażania budynków i lokali w ciepłomierze, podzielniki kosztów ciepła i wodomierze, posiadających funkcję zdalnego odczytu.
• Zasady dostarczania nieodpłatnej informacji o rozliczeniach kosztów zakupu wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku.
• Obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczenia kosztów zakupu ciepła oraz informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.
• Odpowiedzialność właścicieli i zarządców nieruchomości i wysokość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy prawo energetyczne.
• Nadmierna energochłonność budynku podstawą sporządzenia audytu energetycznego.
• Legalizacja urządzeń pomiarowych. 
5. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, administratorzy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, zarządcy budynków mieszkalnych, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, gdzie zawodowo odpowiadał za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Do obowiązków należało między innymi gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalanie opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywanie różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów. W latach 2008 – 2010 oraz od 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzący wykłady dotyczące ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej, gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości mieszkaniowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2022 r.